Regulamin sklepu

Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia:

1. „Regulamin” – oznacza niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Klientów.

2. „Usługodawca” – oznacza podmiot świadczący usługę Sklepu Internetowego na rzecz Klientów. Usługodawcą jest HCS EUROPE sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzcach, ul. Warszawska 9a, 32-086 Węgrzce.

3. „Administrator danych osobowych” – zgodnie z art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 - dalej zwanej „UODO”) oznacza organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, o których mowa w art. 3 UODO, decydujących o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych Klientów jest HCS EUROPE sp. z o.o..

4. „Serwis” – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę pod adresem https://sklep.hcseurope.pl/.

5. „Klient” – oznacza osobę fizyczną, która dokonuje zamówienia towaru przez Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem: https://sklep.hcseurope.pl/.

6. „Sklep Internetowy” – oznacza funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której Usługodawca prowadzi dystrybucję towarów.

7. „Newsletter” – oznacza udostępnianą przez Usługodawcę za pomocą Serwisu informacja handlowa przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy lub innych podmiotów współpracujących z Usługodawcą.


Wstęp

1. Regulamin określa warunki funkcjonowania Sklepu Internetowego, prawa i obowiązki Klientów, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis oraz Sklep Internetowy.

2. Każdy Klient z chwilą składania zamówienia zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i może podejmować dalsze czynności wyłącznie po akceptacji wszystkich jego postanowień.

3. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących konsumentom na podstawie Ustawy z dnia 23 grudnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 – dalej „Kodeks cywilny”) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).  

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dla osób pełnoletnich. Informacja o ograniczeniu będzie każdorazowo zamieszczana w Serwisie przez Usługodawcę.

5. O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie lub Sklepie Internetowym, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia oraz znaki towarowe Usługodawcy, jakiekolwiek elementy słowne lub graficzne Serwisu oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

6. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

7. Klienci mogą w każdym czasie, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu pod adresem: https://sklep.hcseurope.pl/regulamin

8. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest o ile przeglądarka internetowa, z której korzysta Klient spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:

a) Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, lub

b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, lub

c) Google Chrome w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies.


Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Sklep Internetowy jest prowadzony przez Usługodawcę.

2. Usługodawca prowadzi za pośrednictwem sieci Internet dystrybucję towarów umieszczonych w Sklepie Internetowym.

3. Zamówienia składane w Sklepie Internetowym są realizowane przez Usługodawcę.

4. W trakcie składania zamówienia Klient:

a) oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz dobrowolnie przystąpił do korzystania z usług Sklepu Internetowego,

b) oświadcza, iż dane osobowe które podał składając zamówienie są zgodne z prawdą oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Klienta dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO),

c) może wyrazić zgodę na otrzymywanie od HCS EUROPE sp. z o.o. Newslettera drogą elektroniczną.

6. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

7. Cena każdego z wybranych przez Klienta produktów, podana w podsumowaniu zamówienia, jest wiążąca dla Klienta w chwili złożenia zamówienia. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień, które już zostały przyjęte do realizacji.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.

9. Towary mogą być ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień obejmujących takie towary odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.

10. Przez złożenie zamówienia rozumie się dodanie produktów do koszyka, a następnie wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się na stronach Sklepu Internetowego. Poprawnie złożone zamówienie powinno zawierać:

a) dane kontaktowe i adresowe zamawiającego lub odbiorcy, w tym: imię, nazwisko, adres zamieszkania, miasto, kod pocztowy, kraj, adres e-mail, telefon kontaktowy,

b) wybraną metodę dostawy zamówienia,

c) wybraną metodę płatności,

d) akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

11. Dostępne metody płatności jak i metody dostawy opisane są pod adresem: https://sklep.hcseurope.pl/metody-platnosci-i-sposoby-dostawy

12. Przyjęcie zamówienia przez Sklep poprzedza jego weryfikacja, w ramach której ustalane są szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefoniczne lub przez pocztę e-mail w formie wiadomości z potwierdzeniem złożenia zamówienia w Sklepie.

13. Jeśli weryfikacja nie nastąpi w przeciągu 5 dni może to oznaczać, że umieszczone przy składaniu zamówienia dane były błędne. W takiej sytuacji Klient powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym. Brak kontaktu w przeciągu 8 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.

14. Jeżeli zamówione towary znajdują się w magazynie, wysyłka zamówienia następuje w ciągu 7 dni roboczych od momentu opłacenia zamówienia.

15. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z powodu braku towaru w magazynie w chwili składania zamówienia i konieczności jego sprowadzenia.

16. W przypadku wydłużenia realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

17. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane przez Klienta dane są niedokładne i uniemożliwiają realizację zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki.

18. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź kurierem.

19. Koszt dostawy towaru jest doliczany do ceny towaru.

20. Klient uiszcza cenę za zamówiony towar wraz z kosztami dostawy przelewem bankowym, lub za pośrednictwem płatności elektronicznej przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Usługodawcy lub podmiotów pośredniczących w transakcji w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.

21. Towar wysyłany i dostarczany jest tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku.

22. Chwilą wykonania umowy sprzedaży przez Sklep Internetowy jest dzień nadania przesyłki w placówce pocztowej, dzień odbioru osobistego towaru przez Klienta, lub dzień odebrania przesyłki od Usługodawcy przez kuriera.

23. Ilość produktów oferowanych w ramach Sklepu Internetowego jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.


Reklamacja

1. Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i oryginalne. Usługodawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne towaru na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Każdy towar kupiony w Sklepie Internetowym podlega reklamacji z zachowaniem terminów i warunków określonych przepisami prawa, o ile posiada on wady, stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową.

3. Klient może złożyć reklamację drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu w Sklepie Internetowym, listem poleconym lub inną formą przesyłki pocztowej na adres Usługodawcy (HCS EUROPE sp. z o.o. ul. Warszawska 9a, 32-086 Węgrzce) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@hcseurope.pl.

4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące elementy:

a) nazwę/imię i nazwisko Klienta,

b) siedzibę/adres zamieszkania Klienta oraz adres do korespondencji,

c) dokładne określenie przedmiotu reklamacji,

d) imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Klienta.

5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich wpływu.

6. Jeżeli towar posiada wady, Klientowi przysługują uprawnienia opisane a art. 560 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego.

7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

8. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół.


Zwrot towaru

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.

2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru wygasa po upływie 14 dni od  dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towarów.  

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Klienci mogą skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który zostanie dostarczony Klientowi w wiadomości e-mail bezpośrednio po zatwierdzeniu zamówienia. Klienci mogą również wypełnić i przesłać Usługodawcy formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail: reklamacje@hcseurope.pl.Usługodawca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (przesyłka pocztowa).

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest niezwłocznie odesłać towar na adres Usługodawcy (HCS EUROPE sp. z o.o. ul. Warszawska 9a, 32-086 Węgrzce), nie później niż przed upływem 14 dni od dnia w którym Klient poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy.

6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca niezwłocznie zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty zwrotu towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę. Zwrot płatności nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Usługodawca otrzymał od Klienta oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

8. Zwrot płatności na rzecz Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte przy zawieraniu transakcji, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób dokonania zwrotu płatności.

9. Klient nie ponosi jakichkolwiek opłat związanych z dokonaniem zwrotu płatności.

10. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia do Sklepu Internetowego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Ochrona danych osobowych

1. W momencie akceptacji formularza do składania zamówienia zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną i Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO, zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie znajdującym się na https://sklep.hcseurope.pl/cookies-i-polityka-prywatnosci .  

2. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Usługodawca przetwarza dane osobowe w celach realizacji zamówienia, w celach marketingowych administratora danych. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz w celach statystycznych.

4. Klient ma prawo wglądu do treści przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich aktualizacji oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe podawane są dobrowolnie.

5. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Klienta danych w formularzu zamówienia może on wezwać Klienta do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź ich aktualizacji.

6. Usługodawca jest uprawniony do udostępniania danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

7. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa, a w przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym czasopism w wersji papierowej, dane osobowe zostaną udostępnione firmie kurierskiej, w celu doręczenia zamówionych produktów.


Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny oraz Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

3. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem nie będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

4. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: (i) zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy, (ii) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu, (iii) zmiany funkcjonalności Serwisu lub Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności. Usługodawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Usługodawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów zawartych przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.

5. Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Sklepu.


POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Szanowni Państwo,

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie zamówionego towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wysyłając pismo pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest na naszej stronie internetowej, pod adresem: https://sklep.hcseurope.pl/regulamin Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeśli otrzymaliście Państwo zamówiony towar proszę odesłać go niezwłocznie na adres HCS EUROPE sp. z o.o. ul. Warszawska 9a, 32-086 Węgrzce, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Powyższy termin zostanie zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Do: HCS EUROPE sp. z o.o., ul. Warszawska 9a, 32-086 Węgrzce    

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży ________________________________.

- Data zawarcia umowy:

……………………………………………………………………………………………………………

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

……………………………………………………………………………………………………………

- Adres konsumenta(-ów):

……………………………………………………………………………………………………………

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

…………………………………………………………………………………………………………

Data:

…………………………………………………………………………………………………………

Aby zainstalować naszą aplikację mobilną PWA naciśnij przycisk , a następnie wybierz "Do ekranu początk.".